Artikel 1: Algemeen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ‘Opdrachtgever’: -De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Oesterkrakers – ‘Oesterkrakers ’
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Oesterkrakers, alsmede op alle nadere overeenkomsten die daarvan een gevolg zijn.

Artikel 2: Offerte
Alle offertes van Oesterkrakers zijn vrijblijvend, tenzij hierin een termijn van aanvaarding is opgenomen.

Artikel 3: Wijziging aantal oesters/annulering
3.1.a De hoeveelheid overeengekomen oesters kunnen uiterlijk 7 dagen voor levering en alleen in overleg en na instemming van Oesterkrakers worden gewijzigd. Indien Oesterkrakers instemt met een wijziging geldt, in geval er sprake is van een vermindering van het aantal oesters met meer dan 20% maar maximaal 40%, dat Opdrachtgever aan Oesterkrakers 50% van de overeengekomen prijs van deze oesters dient te betalen.
3.1.b Indien Opdrachtgever het aantal oesters wenst te verminderen met meer dan 40% zal Oesterkrakers dit in alle gevallen beschouwen als een annulering van de hele overeenkomst en geldt hetgeen is bepaald in artikel 3.2.
3.2 Indien Opdrachtgever de overeenkomst met Oesterkrakers annuleert is de volgende regeling van toepassing: – in geval van annulering, uiterlijk 3 weken voor de overeengekomen datum van uitvoering van de werkzaamheden en levering, is de Opdrachtgever 50% van het tussen partijen overeengekomen bedrag verschuldigd. – in geval van annulering uiterlijk 2 weken voor de overeengekomen datum van de uitvoering van de werkzaamheden en levering, is de Opdrachtgever 75% van het tussen partijen overeengekomen bedrag verschuldigd. – in geval van annulering, in de laatste week voor de overeengekomen datum van uitvoering van de werkzaamheden en levering, is de Opdrachtgever 100% van het tussen partijen overeengekomen bedrag verschuldigd.
3.3 Indien Oesterkrakers de overeenkomst met de Opdrachtgever annuleert is de volgende regeling van toepassing: – in geval van annulering, uiterlijk 3 weken voor de overeengekomen datum van uitvoering van de werkzaamheden en levering, is Oesterkrakers 50% van het tussen partijen overeengekomen bedrag verschuldigd. – in geval van annulering uiterlijk 2 weken voor de overeengekomen datum van de uitvoering van de werkzaamheden en levering, is Oesterkrakers 75% van het tussen partijen overeengekomen bedrag verschuldigd. – in geval van annulering, in de laatste week voor de overeengekomen datum van uitvoering van de werkzaamheden en levering, is Oesterkrakers 100% van het tussen partijen overeengekomen bedrag verschuldigd.

Artikel 4: Aansprakelijkheid
4.1.a Oesterkrakers spant zich in om uiterst verse oesters te leveren. Een oester is echter een levend natuurproduct, welke non conform de daaraan te stellen eisen niet goed kan zijn zonder dat Oesterkrakers of Opdrachtgever dat heeft kunnen waarnemen.
4.1.b Met inachtneming van hetgeen is gesteld in artikel 4.1.a is Oesterkrakers niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook, die is ontstaan ten gevolge van de levering van deze oesters.
4.2 Indien blijkt dat Oesterkrakers op grond van redelijkheid en billijkheid wel aansprakelijk is jegens Opdrachtgever dan is deze beperkt tot maximaal 2 keer het bedrag dat Oesterkrakers in verband met de werkzaamheden en levering bij opdrachtgever heeft gefactureerd.
4.3 Voor zover Oesterkrakers de aan Opdrachtgever geleverde goederen van derden heeft betrokken, dan wel voor Opdrachtgever verrichte werkzaamheden door derden heeft doen uitvoeren, is Oesterkrakers ter zake van die goederen en/of werkzaamheden jegens Opdrachtgever niet verder aansprakelijk dan voor zover Oesterkrakers daadwerkelijk verhaal op deze derden heeft en zal Oesterkrakers in ieder geval gekweten zijn door overdracht van zijn vordering te zijner zake en op de betrokken derde aan Opdrachtgever.
4.4 Indien Oesterkrakers wordt aangesproken door een derde in verband met levering van de goederen en diensten, uit hoofde van een overeenkomst met Opdrachtgever, zal Opdrachtgever Oesterkrakers vrijwaren voor alle aanspraken.
4.5 De aansprakelijkheidsbeperkingen van dit artikel zijn niet van toepassing in geval van bewuste roekeloosheid of opzet van Oesterkrakers.

Artikel 5: Overmacht
5.1 Als overmacht van Oesterkrakers wordt beschouwd een tekortkoming die Oesterkrakers niet kan worden toegerekend, indien deze niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
5.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan:
5.2.a. ernstige vertraging of verhindering die is ontstaan doordat de te leveren goederen door een derde niet op tijd bij Oesterkrakers worden afgeleverd en/of overeenkomsten gesloten tussen Oesterkrakers en derde niet worden nagekomen, mits dit niet te wijten valt aan omstandigheden die Oesterkrakers had kunnen of moeten voorzien.
5.2.b. schade welke is ontstaan, ten gevolge van een verkeersongeluk tijdens het transport vanaf het bedrijf van Oesterkrakers, de keukens en magazijnen naar het adres van levering, aan de te leveren goederen dan wel de noodzakelijke benodigdheden voor de uitvoering van de werkzaamheden en levering.
5.3. Bij niet nakoming door Oesterkrakers ten gevolge van overmacht, wordt de overeenkomst ontbonden en vervalt de aansprakelijkheid van Oesterkrakers.

Artikel 6: Reclame
6.1. Reclame ter zake van de declaratie dient te geschieden bij aangetekend schrijven binnen 14 dagen na verzending van de declaratie, bij overschrijding van welke termijn iedere aanspraak van de Opdrachtgever ter zake is vervallen.
6.2. Reclame ter zake van de uitvoering van de overeenkomst dient te geschieden bij aangetekend schrijven binnen 14 dagen na datum van uitvoering, bij overschrijding van welke termijn iedere aanspraak van de Opdrachtgever ter zake is vervallen.

Artikel 7: Betalingsvoorwaarden
7.1. De betaling dient binnen 14 dagen na het event te geschieden. Bij bedragen vanaf € 750,00 geldt een voorschot van 25% van het totaalbedrag te voldoen 14 dagen voor aanvang van het event. De restantbedragen dienen conform artikel 7.2 voldaan te worden.
7.2. Betaling van een eventueel restant van de nota dient binnen 14 dagen na het event te geschieden.
7.3. In geval van te late betaling van de declaratie is Opdrachtgever verschuldigd vergoeding van alle kosten zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, te vermeerderen met de wettelijke rente. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op minimaal 15% van de hoofdsom vermeerderd met omzetbelasting, met een minimum van € 100,-, zonder dat Oesterkrakers gehouden is aan te tonen dat hij de betreffende kosten werkelijk heeft gemaakt.

Artikel 8: Geschillen
Alle geschillen, voortvloeiende uit de overeenkomst of uit nadere overeenkomsten die ter uitvoering hiervan tot stand zijn gekomen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage, tenzij de Kantonrechter ter zake bevoegd mocht zijn. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en werkzaamheden is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 9: Overheidsmaatregelen ten behoeve van de volksgezondheid
Als door de overheidsmaatregelen ten behoeve van de volksgezondheid de opdracht niet door kan gaan kan in overleg de opdracht tweemaal kosteloos verzet worden. Als de opdracht door de maatregelen daarna nog steeds niet door kan gaan kan de opdracht kosteloos worden geannuleerd.

Download hier de Algemene Voorwaarden als PDF-bestand